Een advocaat heeft zeker niet alleen zijn nut in het kader van een procedure. Het is in het belang van elke onderneming of natuurlijke persoon dat een advocaat ook wordt aangesproken voor advies en begeleiding.

Een tijdig advies, begeleiding bij onderhandelingen, bemiddeling om tot een akkoord te komen of het opstellen van degelijke contracten voorkomt vaak lange, dure en zenuwslopende processen.

Ook bij het dagelijks beheer van een onderneming werpt begeleiding en regelmatig contact met de advocaat zijn vruchten af.  Dit kan ondermeer via het systeem van regelmatige begeleidingscontacten voor bv. het debiteurenbeheer of ter behandeling van dagdagelijkse juridische kwesties of problemen.

Bedrijven

Het kantoor treedt op voor kleine en middelgrote ondernemingen op KMO-niveau, en dit op verschillende vlakken.

Naast advies, begeleiding en bemiddeling (zie supra) bestaat onze taak voornamelijk uit het voeren van de eventuele procedures bij de rechtbanken en hoven van beroep.

Dit kan gaan om betwistingen met betrekking tot verbintenissen, contractuele verantwoordelijkheid, over handelspraktijken, economisch recht en vennootschapsrecht.

Het kantoor heeft een zeer ruime ervaring in het bouwrecht, het aannemingsrecht in het algemeen en handelshuurovereenkomsten.

Begrijpelijkerwijze valt ook de incasso van facturen vaak onder onze opdracht.

Voor ondernemingen wordt ook een adviesdossier aangemaakt.  In dit adviesdossier worden kleine prestaties bijgehouden waarvoor het niet de moeite is om een apart dossier te openen.

Dit stelt de onderneming in de mogelijkheid om kleine dagdagelijkse problemen telefonisch of via e-mail aan het kantoor voor te leggen zonder dat er telkenmale een dossier moet worden geopend met de daarbij horende kosten van opening en afsluiting.

Particulieren

Het kantoor treedt natuurlijk ook op bij de waarneming en de verdediging van de belangen van particulieren. Deze genieten van dezelfde doorgedreven en persoonlijke benadering en behartiging van hun belangen als ondernemingen.

Op het vlak van de verdediging van de belangen van particulieren hebben wij ruime ervaring inzake verkeersrecht, familierecht, successierecht, jeugdrecht, huurrecht en eigendomsrecht.

Indien u op het kantoor beroep doet, dan onderzoeken wij of u als particulier gebruik kan maken van een polis rechtsbijstand, het weze via de autoverzekering, het weze via de familiale verzekering of het weze via een aparte polis.

In voorkomend geval wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de makelaar en wordt deze, samen met de verzekeringsmaatschappij, op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure en de zaak.  Als u kan genieten van rechtsbijstand, worden de kosten en erelonen van het kantoor betaald door de verzekeringsmaatschappij.

werkwijze bij incasso

We streven ernaar de invordering zo snel mogelijk te laten gebeuren en dit met een minimum aan gerechtskosten, ereloon en andere kosten.  Sinds 2016 is voor wat de onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen de mogelijkheid bijgekomen om te werken buiten de rechtbank om. De wet op de invordering van onbetwiste schulden (IOS) laat toe om met een minimum aan advocaatkosten en sneller dan vroeger onmiddellijk een uitvoerbare titel te bekomen.  Enkel een advocaat kan de procedure opstarten.  Wij onderzoeken in elke zaak of deze aan de wettelijke voorwaarden daartoe voldoet, en ook of dit de beste weg is. Bij een positief antwoord wordt het dossier klaar gemaakt en overgemaakt aan onze vaste gerechtsdeurwaarder.

Wijst het onderzoek uit dat de IOS niet de beste weg is, of dat aan de voorwaarden niet is voldaan, dan volgen we de weg van de aanmaning en de dagvaarding, zoals vroeger.

Daarbij wordt aan de tegenpartij betaling gevraagd van de hoofdsom, de intresten (de wettelijke of conventioneel voorziene intresten) en het conventionele of gemeenrechtelijke toepasbaar verhogingsbeding (door de band genomen 10%).

Wanneer er moet worden gedagvaard, dan worden ook de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding ten laste van de tegenpartij gelegd.

Na vonnis volgen we ook de uitvoering via de deurwaarder op.  De gelden die we ontvangen via de uitvoering worden zo snel mogelijk overgemaakt. Er wordt slechts zelden gecompenseerd met openstaand ereloon.

De client ontvangt naast de hoofdsom van de factuur ook alle andere bedragen die hem zijn toegekend door, de rechtbank, zoals de intresten, het verhogingsbeding en de rechtsplegingsvergoeding.

Het ereloon wordt begroot conform de door ons gehanteerde tarieven waarbij steeds rekening wordt gehouden met de waarde van de zaak. Bij een groot contigent invorderingen kunnen speciale afspraken worden gemaakt.

werkwijze bij verkeerszaken

Het kantoor is zeer actief op het vlak van verkeersrecht.  Dit behelst de strafrechtelijke verdediging in het geval van overtredingen (snelheid, rood licht, alcoholintoxicatie enz…), de verdediging bij ongevallen, alsmede de recuperatie van de materiële en morele schade die de cliënt ingevolge een ongeval zou kunnen hebben geleden.

Indien de cliënt in de autopolis of in een aparte polis geniet van rechtsbijstand, dan volstaat het ons de gegevens van het ongeval en de rechtsbijstandsverzekering op te geven, en wij doen dan, in samenspraak met de makelaar, al het nodige. Toch blijft de cliënt centraal staan;  het is diens verdediging die op persoonlijke wijze wordt waargenomen en hij wordt samen met zijn makelaar van elke stap op de hoogte gehouden. Sowieso wordt hij/zij op kantoor uitgenodigd om de verdediging te bespreken en op te bouwen.

Ons ereloon wordt betaald door de rechtsbijstandmaatschappij; wij rekenen rechtstreeks met hen af. De cliënt krijgt wel de factuur, en indien hij BTW plichtige is dient hij de aftrekbare BTW  te betalen.